សេចក្តីប្រកាសស្តីពី ការពន្យាពេលដាក់អោយដំណើរការជាផ្លូវការ សាលាឧទ្ធរណ៍ព្រះសីហនុ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាដស្តីពី ការពន្យាពេលដាក់អោយដំណើរការជាផ្លូវការ សាលាឧទ្ធរណ៍ព្រះសីហនុ..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាស របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង