ក្រសួងសុខាភិបាលថា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលបានជាសះស្បើយ មានចំនួន៥០នាក់..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលថា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលបានជាសះស្បើយ មានចំនួន ៥០នាក់ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។
សរុបអ្នកជំងឺនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន ១១៤នាក់។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី៥ ខែមីនា..៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង