ក្រសួងសុខាភិបាល ព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមកន្លែងកាត់សក់ និងហាងថែរក្សាសម្ផស្ស..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែមទៀត ស្តីពីវិធានការ នៃការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមកន្លែងកាត់សក់, ហាងថែរក្សាសម្ផស្ស និងសេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានណែនាំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវកាត់បន្ថយការទៅរកសេវាផ្សេងៗនៅតាមកន្លែងកាត់សក់, កន្លែងកែសម្ផស្ស កាត់ក្រចក និងសេវាពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងដំណាក់កាល នៃការរីរាល ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាខ្លឹមសារ នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែម របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង