រាជរដ្ឋាភិបាល បញ្ចប់សុពលភាពបទបញ្ជាលេខ០២ ដែលកំហិតការធ្វើដំណើរឆ្លង ត្រឹមម៉ោង០៦ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមេសានេះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល បានបញ្ចប់សុពលភាពបទបញ្ជាលេខ០២ ដែលកំហិតការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់ខេត្ត ត្រឹមម៉ោង ០៦ព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ..។

សូមអានសេចក្តីប្រកាស របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដូចខាងក្រោម..

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង