តម្លៃផាកពិន័យ នៃបទល្មើស មិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តនៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០តទៅ ចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តនៅលើ​ដងផ្លូវ ត្រូវយក​ឯកសារ​យាន​យន្ត​ច្បាប់ដើម ដាក់តាម​ខ្លួន​ជាប់​ជានិច្ច​..។

សូមអានសេចក្តីណែនាំ និងស្វែងយល់ពីតម្លៃ នៃការផាកពិន័យទៅលើបទល្មើសមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដែលចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០តទៅ..៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង