សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពន្យាពេល នៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន បញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេល នៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនបញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ..៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង