ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ២០២០ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០..។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង