សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ស្តីពីការបោះតង់របស់វៀតណាម នៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តកណ្តាល ជាប់ខេត្តអានយ៉ាងវៀតណាម

ខេត្តកណ្តាល៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ស្តីពីការបោះតង់ របស់វៀតណាម នៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តកណ្តាល ជាប់នឹងខេត្តអានយ៉ាង ប្រទេសវៀតណាម៕

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង