សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងការងារ ស្តីពីការពន្យាពេលការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងការងារ ស្តីពីការពន្យាពេលការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ មុនឆ្នាំ២០១៩ និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំ២០២០..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង