សេចក្តីណែនាំក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការងារ របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

សូមអានសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះហត្ថលេខា ដោយ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង