ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើដល់គណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវពង្រឹងការតាមដាន និងទប់ស្កាត់ការពុលស្រា ដែលមានសារធាតុមេតាណុលខ្ពស់

ក្រសួងសុខាភិបាល បានណែនាំដល់ លោកលោកស្រី ដែលជាគណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យពង្រឹងការងារតាមដាន និងទប់ស្កាត់ ការពុលស្រា ដែលមានសារធាតុមេតាណុលខ្ពស់..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង