សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ក៏ស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋរដនីខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង