កម្ពុជា ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នូវជើងហោះហើរពីប្រទេសហ្វីលីពីន ដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែសីហានេះតទៅ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានជូនព័ត៌មានស្តីពីការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នូវជើងហោះហើរពីប្រទេសហ្វីលីពីន ដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង