លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន នៅកម្ពុជា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់ លោក ម៉ូតេហ្គី តូស៊ីមីសឺ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង