សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង