ក្រសួងយុត្តិធម៌៖ សំណុំរឿងចំនួន៨១១៣ ឬស្មើនឹង៦៣% ត្រូវបានជំនុំជម្រះរួច ក្នុងរយៈពេល១០០ថ្ងៃ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផល ១០០ថ្ងៃ នៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿង នៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ទូទាំប្រទេសកម្ពុជា គឺទទួលបានផលវិជ្ជមាន និងមានភាពរលូន។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ បង្ហាញថា សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចំនួន ៨១១៣សំណុំរឿង ឬស្មើ នឹង៦៣% ត្រូវបានជំនុំជម្រះរួច ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ច នូវអភិក្រមការងារ នៃយុទ្ធនាការនេះ គឺ លឿន ត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៌ និង មិនពុករលួយ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង