ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ណែនាំស្តីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យកឋិនទាន..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យកឋិនទាន..។

សូមអានសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង