ក្រសួង​ធនធានទឹក ជូនដំណឹងស្តី​ពី​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ ​នៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​ធនធានទឹក ​និង​ឧតុនិយម​ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង