រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជូនដំណឹងស្ដីពីការបាក់ទំនប់ចំការតែ នៅលើខ្នងភ្នំគិរីរម្យ..

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ប្រកាសជូនដំណឹងស្ដីពី ការបាក់ទំនប់ចំការតែនៅលើខ្នងភ្នំគិរីរម្យ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង