ទិដ្ឋភាពជ្រុងខ្លះ នៃលំនៅដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់១ ក្រុងព្រះសីហនុ លិចលង់ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង..

ខេត្តព្រះសហនុ៖ ទិដ្ឋភាពជ្រុងខ្លះ នៃលំនៅដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់១ ក្រុងព្រះសីហនុ លិចលង់ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង