លទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី៦ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រឹទ្ធសភា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផល នៃការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៦ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ព្រឹទ្ធសភា៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង