ការលើកយកក្រមាមកប្រើ វាសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រមា ត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរ យកមកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានតាំងពីជំនាន់ដើម រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

ក្រមាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីកន្សែងដៃ ឬកន្សែងបង់ករបស់ប្រទេសផ្សេងទៀត។

នៅពេលដែលយើងលើកយកក្រមា មកប្រើ វាសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរ សូម្បីតែបរទេសមួយចំនួនធំ ក៏បានដឹងថា ក្រមា មានប្រភពដើមពីប្រទេសកម្ពុជាដែរ។

នៅឆ្នាំ២០១៨ កម្ពុជា បានបំបែកឯតទគ្គកម្មក្រមាវែងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។

សូមអានបន្ថែម អត្ថបទស្រាវជ្រាវអំពីក្រមាខ្មែរ៖ bit.ly/3dZ42Eo

ប្រភព៖ Facebook My Identity My Country

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង