សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួល លក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជា, ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជា, ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក..៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង