ក្រសួងសុខាភិបាល ចែកម៉ាស់ក្រណាត់២លានសន្លឹក ជូនពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រ ដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-១៩..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ចែកម៉ាស់ក្រណាត់ចំនួន ០២លានសន្លឹក ជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង