រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យកែសម្រួល សន្លឹកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែគំរូថ្មី

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១ថ្មី នៃអនុក្រឹត្យលេខ២៧០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១១ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១ និងមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៦០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការកែសម្រួលសន្លឹក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ គំរូថ្មី។

សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង