អនុញ្ញាតឲ្យក្លឹបហាត់ប្រាណ នៅទូទាំងរាជធានី-ខេត្ត បើកធ្វើអាជីវកម្មឡើងវិញ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ អនុញ្ញាត ឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ នូវអាជីវកម្មក្លឹបហាត់ប្រាណ ដើម្បីសុខភាព ទាំងក្នុង និងក្រៅសណ្ឋាគារ នៅទូទាំងរាជធានី-ខេត្ត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង