កម្ពុជា ជាប់លេខ១នៅអាស៊ី ជាប្រទេសគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-១៩ បានល្អបំផុត..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ក្នុងពិភពលោក គឺនៅក្នុង​ចំណោម ១៦៦ប្រទេស និងជាប់លេខ១ នៅអាស៊ី ជាប្រទេស ដែលគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-១៩ និងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺនេះ បានល្អជាងគេ។

នេះបើតាមរបាយការណ៍ Le Bureau de Prospective Economique៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង