ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងអ្នកជាសះស្បើយទេ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា ថ្ងៃចន្ទ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងមិនមានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយទេ។
សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង