ថ្ងៃនេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ និងមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីទេ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ទៀត បានជាសះស្បើយ និងមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីទៀតទេ..។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង