ផ្លូវល្បឿនលឿន ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្ពោះទៅខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញរូបរាងជាបណ្តើរៗហើយ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ផ្លូវល្បឿនលឿន ពីរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្ពោះទៅខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញរូបរាងជាបណ្តើរៗហើយ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង