បញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំ រដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្ត្រជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋសភា បញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួន ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ លោក ឡូយ សុផាត មានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ ជាមួយ លោក ឆែម សាវុធ កំពុងមានជំងឺកូវីដ-១៩..។

សូមអានបញ្ជីឈ្មោះ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង