រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៣នាក់ទៀត ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ “សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញករណីវិជ្ជមាន អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ០៣នាក់ទៀត ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ “សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា” និងមានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន ០៣នាក់។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង