ក្រសួងសុខាភិបាល ​អនុញ្ញាតឲ្យបើកសណ្ឋាគារភ្នំពេញឡើងវិញ ​បន្ទាប់ពីបានបើកផ្សារអ៊ីអន​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការសណ្ឋាគារភ្នំពេញឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បន្ទាប់ពីបានបើកផ្សារអ៊ីអន ឲ្យដំណើរការ​ជាធម្មតាវិញ កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង