តើពាក់ម៉ាសបែបណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ឲ្យមានសុវត្ថិភាព..?

រាជធានីភ្នំពេញ៖ តើពាក់ម៉ាសបែបណា ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ឲ្យមានសុវត្ថិភាព..?

សូមស្តាប់ការណែនាំ របស់លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ចាប់ ច័ន្ទធីតា ដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង