តើបងប្អូនដឹងទេ រូបចម្លាក់ពស់ និងសត្វនាគជាដើមនេះ ស្ថិតនៅទីណាប្រទេសណាដែរ ជួយប្រាប់ផង..?

ខេត្តសៀមរាប៖ តើបងប្អូនបានដឹងទេ រូបចម្លាក់ពស់ និងសត្វនាគជាដើមនេះ ស្ថិតនៅទីណា ខេត្តណា ប្រទេសណាដែរ បើស្គាល់សូមជួយប្រាប់ផង គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់..? (រូបថតហ្វេសប៊ុក)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង