ម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតជូន វេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ស្តីពី “តួនាទីសារព័ត៌មាន ក្នុងបរិបទជំងឺរាតត្បាតសកល និងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតជូន វេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ស្តីពី “តួនាទីសារព័ត៌មាន ក្នុងបរិបទជំងឺរាតត្បាតសកល និងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ” នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

សូមអានសារលិខិត របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង