ក្រសួងអប់រំ បើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៅថ្ងៃទី១១ មករា និងអនុញ្ញាត ឲ្យគ្រឹះស្ថានឯកជនបើកដំណើរការវិញ!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ សម្រេចបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ២០២០-២០២១ នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់គ្រឹះដ្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា បានបិទបញ្ចប់។

ដោយឡែក សម្រាប់គ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជន ក៏អនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការវិញ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹង ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះតទៅ។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង