សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ..!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ..!

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង