ក្រសួងកសិកម្ម ផ្អាកការនាំត្រីឆ្តោ ត្រីពោ ត្រីអណ្តែង និងត្រីប្រាជាដើម..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ស្តីពីការផ្អាកការនាំត្រីឆ្តោ ត្រីពោ ត្រីអណ្តែង និងត្រីប្រាជាដើម ជាបណ្តោះអាសន្ន..។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង