មានស្វាធំប្រភេទ Gorilla ២ក្បាលនៅក្នុងសួនសត្វ San Diego សហរដ្ឋអាមេរិក បានឆ្លងរោគកូវីដ-១៩

បរទេស៖ មានស្វាធំប្រភេទ Gorilla យ៉ាងតិច ០២ ក្បាលនៅក្នុងសួនសត្វ San Diego នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនី សហរដ្ឋអាមេរិក បានឆ្លងរោគកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ។
នេះជាករណីទី០១ ដែលមានការចម្លងរោគនេះ ទៅលើស្វាធំ៕

ប្រភពfb៖ Kanharith Khieu

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង