ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យកំណត់ពិធីបុណ្យសំខាន់ៗ សម្រាប់បន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោស ដល់ទណ្ឌិតនៅកម្ពុជា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រះមហាក្សត្រ បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យ កំណត់ពិធីបុណ្យសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយ និងលើកលែងទោស ដល់ទណ្ឌិតនៅកម្ពុជា។

ព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ប្រយោជន៍ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មទណ្ឌិតទាំងនោះ ឱ្យបានទៅរស់នៅក្នុងសង្គមវិញ ឬក្នុងគោលបំណងមនុស្សធម៌។

សូមអានព្រះរាជក្រឹត្យ របស់ព្រះមហាក្សត្រ ពិស្តារ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង