លិខិតណែនាំ ស្តីពីការអង្កេតវាស់វែងសុរិយោដី និងក្បាលដី ក្នុងគោលដៅផ្តល់កម្មសិទ្ធិ និងសិទ្ធិជួលដីឯកជន របស់រដ្ឋ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចេញលិខិតណែនាំ ស្តីពីការអង្កេតវាស់វែងសុរិយោដី និងក្បាលដី ក្នុងគោលដៅផ្តល់កម្មសិទ្ធិ និងសិទ្ធិជួលដីឯកជន របស់រដ្ឋ ស្របតាមច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ២០០១។

សូមអាន លិខិត របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង