រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ សម្រេច​កែ​លម្អ​គោលនយោបាយ​ «​ភូមិ​-​ឃុំ​-​សង្កាត់​ មាន​សុវត្ថិភាព​»​ មាន​៧​ចំណុច..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ បានសម្រេច​កែ​លម្អ​លក្ខណៈសម្បត្តិ​ គោលនយោបាយ​ «​ភូមិ​-​ឃុំ​-​សង្កាត់​ មាន​សុវត្ថិភាព​»​ មាន​៧​ចំណុច..៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង