ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស និងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២០..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស និងការអនុវត្តច្បាប់ នៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២០។

សូមអានសេចក្តីសង្ខេប ព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង