កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ និងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជាបន្តនៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ និងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់..។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង