សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជា កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាព កម្រិតសម្ពាធទាបខ្សោយ ជាមួយ នឹងការបម្រែបម្រួល នៃទិសខ្យល់។

ទន្ទឹមនោះ ក៏ជាអន្តរកាលពីរដូវរំហើយ មករដូវប្រាំង ដែលអាចបង្កឲ្យមានជាបាតុភូតកំណក ក្នុងបរិយាកាស (CONDENSATION) នៅតាមតំបន់មួយចំនួន។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងពិស្តារ របស់ក្រសួងធនធានទឹក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង