ក្រសួងអប់រំ បន្ត​ផ្អាក​ដំណើរ​ការ​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ, ខេត្ត​កណ្ដាល និង​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ស្រុក​ស្ទឹង​ហាវ រហូត​ដល់​ចប់​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍២០កុម្ភៈ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការ​បន្ត​ផ្អាក​ដំណើរ​ការ​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ, ខេត្ត​កណ្ដាល និង​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ស្រុក​ស្ទឹង​ហាវ នៃ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ រហូត​ដល់​ចប់​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់កហរសួងអប់រំ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង