ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នូវការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម សម្រាប់អ្នកមកចាក់លេីកទី១..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នូវការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមសម្រាប់អ្នកដែលមកចាក់លេីកទី១​ (ដូសទី១)​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង