ក្រសួងធម្មការ ​តម្រូវឲ្យគ្រប់វត្តអារាម​ ត្រូវ​វាយគង-ជួង-រគាំង​និងទូងស្គរ ដើម្បី​បំផុសចលនា​ទប់ស្កាត់ការឆ្លង​ជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានចេញសេចក្តី​ណែនាំឲ្យគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវ វាយគង ជួង រគាំង ទូងស្គរ ដើម្បីចូលរួមបំផុសចលនា ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល​ជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន ០៥លើក ឬដង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ រហូតដល់ចប់ ព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ..។

សូមអានសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង