សមត្ថកិច្ចនឹងផាកពិន័យអ្នក​មិន​​ពាក់ម៉ាស ចាប់ពី២០ម៉ឺនរៀល ដល់១០លានរៀល

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ អាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានជូនដំណឹងថា ចាប់ពីពេលនេះតទៅ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយណា ដែលមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស ក្នុងមូលដ្ឋាននេះ ទៅតាមការកំណត់ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេ នឹងត្រូវប្រឈមការពិន័យអន្ដរការណ៍។

ទណ្ឌកម្មនេះ គឺត្រូវអនុវត្តដូចតទៅ៖

១- ចំពោះបុគ្គល​៖ ពិន័យអន្ដរការណ៍ពី ០២សែនរៀល ដល់ ០១លានរៀល។

២-ចំពោះគ្រឹះស្ថានឯកជន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម​៖ ពិនយ័អន្ដរការណ៍ពី ០២លានរៀល ទៅ ១០លានរៀល។

សូមអាន ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្ម ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង